iso 9001

Quyết định số 986/QĐ-BXD ngày 04/08/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng.

Số văn bản 996 Ký hiệu văn bản QĐ-BXD Ngày ban hành 7/8/2014 Ngày có hiệu lực 7/8/2014 Ngày hết hiệu lực ...

Continue reading